Miljöpolicy

Miljöpolicy

Nat-Sweden AB strävar efter att vara delaktigt i skapandet av ett hållbart samhälle. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomis t motiverat. Lagar och förordningar beträffande miljön skall följas.

Vi har bestämt oss för att värna om miljön och att inte slösa på jordens resurser i onödan. Därför väljer vi robusta artiklar som kan i första hand återanvändas och återvinnas när livstiden är förbrukad.

Vid lägger stor vikt på val av material och val av tillverkningsprocess läggs största vikt på att undvika miljöfarliga ämnen, kemikalier och all form av föroreningar. Löpande och i ett nära samarbete med våra underleverantörer ser vi till att dessa principer efterföljs.

Grundläggande principerna i miljöpolicy är att:

• Det är viktigt att medarbetare och samarbetspartners och leverantörer verkar för samma mål. Att sträva efter att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid.
• Att verka för att minska elförbrukningen.
• Att miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsprocess.
• Användning a v farliga kemikalier skall undvikas

Anställda och partners

Vi väljer att arbeta med anställda/partners som delar vår respekt för människor och miljö. I vårt tänkande är barnarbete oacceptabelt. Vi följer gällande lagar om anställningsskydd och betalar avtalsenliga löner.
Det samma förväntar vi oss från våra partners. Arbetsmetod er och utrustning skall vara utformas med fullgott arbetarskydd för att undvika risker och faror i utförandet.